Gebruikersovereenkomst


Deze Overeenkomst is van toepassing op de download actie op [www.HistoryOfPopMusic.com].

Voor informatie over [www.HistoryOfPopMusic.com] kan op de website via de optie FAQ contact worden gezocht en nadere informatie worden gevonden of gevraagd.

In deze Overeenkomst staan de voorwaarden omschreven die voor je gelden als gebruiker van [www.HistoryOfPopMusic.com]. Verder beschrijft deze Overeenkomst de condities waaronder [www.HistoryOfPopMusic.com] aan je ter beschikking wordt gesteld.


Hoe werkt [www.HistoryOfPopMusic.com]

Wanneer je een unieke code hebt ontvangen, kun je binnen een periode van 30 dagen na downloaden van de eerste track, in totaal 12 downloads verkrijgen. Hiervoor hoef je geen betaling te verrichten of een abonnement af te sluiten.

Je kunt alle beschikbare muziek op [www.HistoryOfPopMusic.com] downloaden en beluisteren op je PC, branden op PC of exporteren naar (draagbare) apparaten die daarvoor geschikt zijn.
 

Hoe activeer je de code voor de 12 gratis download tracks.

Maak je keuze voor je download(s)
Kies voor losse tracks en voeg ze toe aan je winkelwagen.
Ga naar Winkelwagen in het menu en voer je code in
Credits
Na je eerste dowload is je code geactiveerd. De credits die je dan niet hebt gebruikt, blijven 30 dagen geldig.
Je kunt de downloads direct gebruiken
Nadat je de tracks hebt gedownload, kun je ze direct beluisteren op je computer en branden op een CD of exporteren naar je portable audio device.


Gebruiksrechten [www.HistoryOfPopMusic.com]

• De computer en (draagbare) apparatuur die je gebruikt om muziek te downloaden dient zich fysiek in Nederland te bevinden. Het afluisteren van muziek op je (draagbare) apparatuur mag overal.
• Je mag de muziek van [www.HistoryOfPopMusic.com] ongelimiteerd afspelen op je computer of exporteren naar geschikte (draagbare) apparatuur, afhankelijk van je abonnementsvorm, permanente downloads blijven onbeperkt af te spelen
• Streamings, downloads, kopieën, exporten en gebruik van [www.HistoryOfPopMusic.com] anders dan vermeld per abonnementsvorm en permanente downloads zijn niet toegestaan
• Het is je niet toegestaan om kopieerbeveiligingen en/of systemen en (draagbare) apparatuur waar muziek van [www.HistoryOfPopMusic.com] kan worden opgeslagen en/of beluisterd te reverse engineering, veranderen of omzeilen
• Het is je niet toegestaan om de muziek afkomstig van [www.HistoryOfPopMusic.com] die wordt verkregen, opnieuw naar het internet te uploaden
• Het is je niet toegestaan om muziek afkomstig van [www.HistoryOfPopMusic.com] te gebruiken om veranderingen hierop toe te passen ten opzichte van de door [www.HistoryOfPopMusic.com] beschikbaar gestelde muziek
• De downloads bevatten geen DRM en zijn onbeperkt te gebruiken
De snelheid waarmee je gebruik kunt maken van [www.HistoryOfPopMusic.com] wordt grotendeels bepaald door de snelheid van je eigen internetverbinding. Je bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van een internetverbinding.


Hoe gaan we om met je persoonlijke gegevens

Om gebruik te kunnen maken van [www.HistoryOfPopMusic.com] dien je zogenaamde cookies te accepteren. Wij gebruiken de cookies om je te kunnen herkennen als je gebruikmaakt van [www.HistoryOfPopMusic.com].


Dit is niet toegestaan

Je code aan te bieden aan een andere persoon met als doel iemand die geen recht heeft op de download actie op [www.HistoryOfPopMusic.com] te geven en/of mogelijkheid hiertoe te geven Kopie‘n van de op [www.HistoryOfPopMusic.com] beschikbare muziek maken om weg te geven, te verkopen, uit te lenen, uit te zenden of te versturen aan iemand anders. Anders dan de mogelijkheden die [www.HistoryOfPopMusic.com] biedt mag geen gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde systemen voor het selecteren, streamen en/of downloaden van muziek op [www.HistoryOfPopMusic.com]


Beëindiging download periode

Nadat de periode van 30 dagen, nadat je voor het een tracks hebt gedownload en je code is geactiveerd, is verlopen kun je geen gebruik meer maken van [www.HistoryOfPopMusic.com]. Gedownloade tracks blijven onbeperkt geldig.
Door in strijd met deze Overeenkomst te handelen kunnen we je unieke code inactief maken.
Nadat je de download code op [www.HistoryOfPopMusic.com] hebt verbruikt, en je tracks als downloads op je computer en/of portable audio devices hebt geplaatst, blijf je gehouden aan voorwaarden en condities zoals in deze Overeenkomst vermeld indien je muziek van [www.HistoryOfPopMusic.com] hebt gedownload en/of geëxporteerd naar (draagbare) apparaten.

Intellectuele eigendomsrechten

Je onderkent dat alle rechten van de muziek van [www.HistoryOfPopMusic.com] bij derden liggen, zoals de betreffende platenmaatschappij of artiest, auteur, componist of uitgever. Door het gebruiken van je code krijg je alleen het recht om12 tracks te downloaden, ze op je computer af te spelen of ze naar een geschikt (draagbaar) apparaat te exporteren.
Je weet dat alle rechten van op www.[www.HistoryOfPopMusic.com].nl weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot [www.HistoryOfPopMusic.com] en separaat te leveren producten en/of met betrekking tot de website berusten bij [www.HistoryOfPopMusic.com], haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
Het is verboden de bedoelde weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen te verveelvoudigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van [www.HistoryOfPopMusic.com] haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het gaat om privŽ-gebruik in relatie tot de actie op [www.HistoryOfPopMusic.com].

Totstandkoming Overeenkomst

Jij en [www.HistoryOfPopMusic.com] komen overeen dat een geldige Overeenkomst tot stand is gekomen wanneer je code op [www.HistoryOfPopMusic.com] is geactiveerd.
De Overeenkomst tussen [www.HistoryOfPopMusic.com] en jou is onderhevig aan de Nederlandse wet.
[www.HistoryOfPopMusic.com] behoudt zich het recht voor deze voorwaarden, condities van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Overmacht

In geval van overmacht kan het voorkomen dat [www.HistoryOfPopMusic.com] (tijdelijk) geen muziek kan leveren. [www.HistoryOfPopMusic.com] kan dan niet worden gehouden haar verplichtingen na te komen en zal dan de verplichting opschorten voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Gebruiker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een datanetwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website [www.HistoryOfPopMusic.com].